Termeni si Conditii

Termeni si Conditii

TERMENI SI CONDITII.

 1. Contractul– include informatiile din urmatoarele documente: Contract de Inchiriere, Termeni si Conditii de Inchiriere, Proces Verbal de Predare – Preluare si toate specificatiile din Anexele la Contract.
 2. Client– persoana care semneaza Contractul de  Inchiriere.
 3. Anexe– documente aditionale Contractului de Inchiriere.
 4. Tariful de Lista– reprezinta tariful pentru o zi de inchiriere (24 h): prestatorului de către beneficiar, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract de inchiriere.
 5. Autoturismul / Autovehicul– reprezinta vehiculul oferit spre inchiriere impreuna cu toate accesoriile sale de fabrica.
 6. Proces Verbal Predare – Preluare– document in care se noteaza starea autovehiculului atat la predare, cat si la preluare.
 7. Fotografii – la predarea autoturismului catre client, iar la primirea autoturismului se fac fotografii daca sunt daune .
 8. Grila de costuri pentru daune– lista cu costurile aferente fiecarei clase auto in functie de localizarea si natura daunelor comform politei casco.
 9. Daune/Accidente  – Franciza, Taxa deschidere dosar dauna pentru responsabilitatii in caz de dauna sau furt explicate pe larg la capitolul 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16 .
 10. Carburantul– poate consta in benzina sau motorina, in functie de tipul autoturismului inchiriat.
 11. Proprietate a Autotransfer Logistic Solutions denumit în continuare “autovehiculul”, în schimbul achitării de către locatar a prețului convenit prin prezentul contract.
 12. Servicii/Produse opționale:
 • Procură călătorie străinătate (non-UE) – 100 € ;
 • Procură călătorie străinătate (UE) – 8 €;
 • Avizare șofer suplimentar – 2 €/zi;
 • Sistem de navigație GPS – 2 €/zi;
 • Scaun copil – 2 €/zi.
 1. Prețul estimativ al contractului este reprezentat de contravaloarea perioadei de închiriere a autoturismului, la care se adaugă contravaloarea serviciilor/produselor opționale selectate fiind prezentului contract. Prețul final va fi stabilit prin contract în funcție de numărul efectiv de zile al prestației.
 2. Încetarea raporturilor contractuale între părțile prezentului contract intervine după acceptarea predării obiectului contractului de către Autotransfer Logistic Solutions către Client, cumulativ cu plata prețului convenit de către Autotransfer Logistic Solutions.
 3. Predarea-primirea autovehiculul închiriat se va face la termenul convenit de părți, după semnarea prezentului contract de Inchiriere și va fi consemnată în procesul verbal de predare-primire care constituie Anexa la prezentul contract și reprezintă parte integranta a acestuia.
 4. Autovehiculul se pune la dispoziția Clientului împreuna cu:
  • Certificatul de înmatriculare cu ITP valabil;
  • Rovigneta valabilă;
  • Kit legislativ (trusa medicala, vestă reflectorizantă, extinctor);
  • Precum și accesoriile autoturismului (cric, roata de rezerva etc.) ce vor fi inventariate în procesul verbal de predare-primire.
 5. Prin grija Locatorului se certifică Locatarul asupra faptului că, autovehiculul întrunește toate condițiile tehnice de folosire, fiind in stare normala de funcționare, neavând defecțiuni și/sau lipsuri.
 6. Locul predării-primirii autovehiculului, convenit de părțile prezentului contract, este  Bucuresti – Pitesti și reprezintă obligația Autotransfer Logistic Solutions.
 7. Întârzierea predării autovehiculului de către Client, atrage după sine posibilitatea Autotransfer Logistic Solutions de a solicita plata următoarelor penalități:
 8. Pentru întârzierile de cel mult 1 oră, față de ora convenită prin contract pentru predarea autoturismului, nu se vor percepe penalități;
 9. Pentru întârzierile cuprinse între 1 și 6 ore, față de ora convenită prin contract pentru predarea autoturismului, se va percepe o penalitate de 50 % din cuantumul chiriei datorate pe zi;
 10. Pentru întârzierile de mai mult de 6 ore, față de ora convenită prin contract pentru predarea autoturismului, locatarul va fi obligat la plata chiriei pentru o zi întreaga.
 11. Autoturismul se predă de către Autotransfer Logistic Solutions curățat interior/exterior, în cazul în care autoturismul nu se va preda curățat, Autotransfer Logistic Solutions este îndrituit să perceapă o taxă suplimentară de 50 lei.
 12. Autoturismul se va preda de catre Autotransfer Logistic Solutions cu rezervorul de combustibil plin 1/1, Clientului revenindu-i obligația ca, ulterior utilizării autoturismului să îl restituie autoturizmul catre Autotransfer Logistic Solutions cu rezervorul de combustibil plin 1/1 daca nu se preda cu rezervorul 1/1 se va plati lipsa combustbilul.
 13. Combustibilul nu este inclus în prețul chiriei;
 14. Predarea – preluarea autoturismului este gratuită de luni până vineri, în intervalul orar 08:00 – 20:00, în afara acestui program se percepe o taxa de 10 Euro.
 15. Durata contractului poate fi prelungită numai prin acordul scris al părților, prin încheierea unui act cu minim 48 de ore inanite, adițional la prezentul contract.
 16. Clientul va achita prețul convenit pentru perioada închirierii, la începutul executării contractului, precum și o garanție returnabilă Euro;
 17. Cheltuielile de mentenanță ale autoturismului, constând în revizie tehnica, inspecție tehnică periodică, fără a se limita la acestea, precum și cheltuielile ocazionate de încheierea asigurării civile obligatorii, poliței CASCO, precum și orice alte sume neimputabile Clientului, ii revin Autotransfer Logistic Solutions;
 18. Clientul se obligă să achite orice taxe ulterioare care îi sunt imputabile, precum, dar fără a se limita la: valoarea avarierii mașinii în condițiile în care asiguratorul nu despăgubește Autotransfer Logistic Solutions pentru motive imputabile Clientului, taxele neachitate de parcare, amenzile de circulație sau cele administrative etc.;
 19. Amenzile, penalitățile pentru parcare, încălcarea regulilor de circulație ce vizează autovehiculul sunt responsabilitatea Clientului pe perioada de închiriere, precum ș pentru perioada în care această perioadă a fost depășită, dar Clientul nu a returnat autovehiculul Autotransfer Logistic Solutions.
 20. În cazul deteriorării autoturismului, pierderii și/sau deteriorării documentelor, accesoriilor și dotărilor acestuia, precum și pentru orice alte daune cauzate autoturismului, Clientul va achita contravaloarea acestora;
 21. Valoarea garanției este Intre 200 – 400 Euro, sumă ce va fi restituita numerar (indiferent de metoda de plată) integral, la restituirea autoturismul acestuia la locul, data si ora stabilita prin prezentul contract de Inchiriere.
 22. Drepturile și obligațiile Clientului:
 23. De a prelua și preda autoturismul ce face obiectul prezentului contract, la data și locul stabilite prin clauzele acestuia.
 24. De a suporta costurile ce îi revin conform prevederilor prezentului contract.
 25. Sa dețină permis de conducere, cu vechime de cel puțin 2 ani, național sau internațional valabil pentru categoria de autovehicul pe care îl închiriază.
 26. De a exploata în condiții normale autoturismul, conform destinației acestuia, astfel cum rezulta si din instrucțiunile de folosire și întreținere elaborate de fabricant și specificate în manualul de utilizare.
 27. Clientul se obligă să păstreze autoturismul încuiat pe durata în care nu îl
  utilizează și să țină asupra sa cheile.
 28. Să nu se deplaseze cu autoturismul ce face obiectul prezentului contract de închiriere, în afara granițelor României, fără acordul expres și explicit al Autotransfer Logistic Solutions, manifestat prin emiterea unei procuri speciale privind încredințarea autoturismului în vederea deplasării în țara/țările solicitate (UE și/sau non-UE).
 29. Asigurarea încheiată de Autotransfer Logistic Solutions include răspunderea civilă auto obligatorie pentru autoturism, precum şi asigurare de tip CASCO. În cazul în care valoarea pagubelor accidentului depășește limita stabilită de lege sau de polița de asigurare și a survenit ca urmare a culpei Clientului, acesta este pe deplin responsabil pentru acoperirea diferenței dintre valoarea totală a pagubelor produse și cuantumul despăgubirilor plătite Clientului de către asigurare sau ca urmare a efectului legii.
 30. În cazul în care Clientul a furnizat către Autotransfer Logistic Solutions informații false privind identitatea sau adresa sa, ori valabilitatea permisului său de conducere, Autotransfer Logistic Solutions își declina orice responsabilitate pentru daunele pricinuite de Clienti terților.
 31. Autotransfer Logistic Solutions garantează că autoturismul, ce face obiectul prezentului contract de închiriere, corespunde din punct de vedere al condițiilor tehnice de folosire, fiind în stare normală de funcționare fără a prezenta defecte și/sau lipsuri, funcționează la capacitatea și calitatea descrisa în contract sau anexă.
  Autotransfer Logistic Solutions nu răspunde de nefuncționarea, funcționarea necorespunzătoare sau accidentele nedorite daca acestea se datorează exclusiv culpei Clientului survenită ca urmare a utilizării improprii a autoturismului sau nerespectarea de către acesta a instrucțiunilor de folosire.
 32. Clientul se obligă să se îngrijească de autoturism ca un bun proprietar, respectând instrucțiunile de utilizare și menținând-l in stare bună de funcționare pe tot parcursul derulării prezentului contract.
 33. Autoturismul va fi condus de către Client sau de către numitul/numita/numiții, care întrunește condițiile legale(permis de conducere valabil pentru categoria B). În cazul în care autoturismul este condus de o alta persoană, alta decât Clientul mentionat pe contractul de inchiriere persoana indicată la art. 9.7., răspunderea pentru pagubele cauzate printr-un eveniment rutier revine Clientului, în solidar cu persoana implicata în eveniment. Autotransfer Logistic Solutions își rezervă dreptul de urmărire a oricăruia dintre cei doi, pentru recuperarea prejudiciilor.
 34. Utilizarea autoturismului ce face obiectul prezentului contract nu este restricționată de nici o limita de kilometri.
 35. Sub sancțiunea plății de daune și a excluderii de la acoperire de către asigurare, autovehiculul nu va fi folosit și condus în următoarele situații:
 • cu încălcarea prevederilor legislației;
 • pentru transportul de persoane sau bunuri în scopul obținerii de venit;
 • pentru împingerea sau remorcarea altor vehicule, remorci sau a altor obiecte;
 • în timp ce Locatarul sau persoana de la volan este sub influenta alcoolului, drogurilor, narcoticelor sau a oricăror alte substanțe ce pun în pericol abilitățile psihice și fizice de a conduce autoturismul pe drumurile publice;
 • în concursuri, curse sau teste auto;
 • pe drumuri nemarcate pe harta oficială a României;
 • prin darea în folosință unei persoane neautorizate (oricare alta persoană care nu este menționată in prezentul contract de închiriere);
 1. Indiferent dacă daunele cauzate au făcut obiectul despăgubirii de către asigurator, Clienul este responsabil pentru valoarea totală a reparațiilor în caz de dauna asupra autoturismului sau dauna intervenita în legătură cu aceasta, pentru oricare dintre cazurile specificate la art. 9.9.
 2. În caz de accident dauna este acoperita de asigurator în următoarele condiții:
  în accidente fără victime în care sunt implicate cel mult 2 autovehicule, caz în care , șoferul este obligat să anunțe Teo Tur Rent și să încheie o înțelegere amiabilă cu celălalt conducător implicat indiferent de culpabilitatea purtată.
 3. în cazul în care există victime sau sunt implicate mai mult de 2 autovehicule
  Clienul își asumă obligația ca, în cel mai scurt timp posibil, să anunțe atât Autotransfer Logistic Solutions cât și autoritățile legale, precum și să întreprindă cu celeritate toate diligențele necesare obținerii unui Proces Verbal Constatator al accidentului. În cazul în care Clienul nu prezintă acest Proces Verbal, acesta își asumă responsabilitatea plății pentru efectuarea de reparații integrale bunului închiriat.
 4. Autotransfer Logistic Solutions nu răspunde pentru pagubele suferite de Client ori de persoanele care îl însoțesc, în
  legătura cu autovehiculul, pentru pierderea sau deteriorarea proprietăților personale lăsate nesupravegheate în interiorul autovehiculului dacă acestea nu se datorează unor defecțiuni, legate de starea autoturismului.
 5. Pagubele produse asupra interiorul autovehiculului, imputabile Clientului, nu sunt incluse in asigurare, iar în caz de dauna asupra Autotransfer Logistic Solutions este de acord, prin prezentul contract, sa le înlocuiască sau sa achite contravaloarea acestora ca și cheltuiala proprie.
 6. Asigurarea nu absolvă Clienul de responsabilitatea de plată pentru pagubele produse
  autoturismului în cazurile următoare:
 • săvârșirea de fapte cu încălcarea legii;
 • pentru împingerea sau remorcarea altor vehicule, remorci sau a altor obiecte;
 • conducerea autoturismului în timp ce Clientul sau persoana de la volan este sub influența alcoolului, drogurilor, narcoticelor sau a altor substanțe ce pun în pericol abilitățile psihice și fizice de a conduce autoturisme pe drumurile publice;
 • conducerea autoturismului în concursuri, curse sau teste auto;
 • conducerea pe drumuri nemarcate pe harta oficială a României;
 • darea în folosință a autoturismului unei persoane neautorizate (oricare alta persoana care nu este menționată în prezentul contract de închiriere);
 • păstrarea autoturismului neîncuiat pe perioada în care nu îl folosește, precum și nepăstrarea asupra sa a documentelor autoturismului, fapt ce a condus la dispariția acestora;
 • deteriorarea intenționată sau din neglijență adusă bunului închiriat;
 • lipsa declarațiilor sau a proceselor verbale ale Politiei la predarea mașinii sau a constatării amiabile, în eventualitatea implicării într-un accident de circulație.
 1. Pentru Clientii cu vârsta până în 25 de ani, împliniți la momentul închirierii, și cu cel puțin 2 ani vechime deținere permis conducere, precum și pentru cei cu vârsta egală sau mai mare de 70 de ani, împliniți la momentul închirierii, se va percepe o garanție suplimentară în cuantum de 100 €, returnabilă la sfârșitul perioadei contractuale, în aceleași condiții ca și celelalte categorii de garanții stipulate în contract.
 2. În cazul necesității folosirii asigurării de tip CASCO, Clienul se obligă să achite contravaloarea de deschidere dosar daună sau se obliga să achite contravaloarea a 10% pana la 30% din cuantumul daunei totale sau furt. constatate prin deschiderea Dosarului CASCO, franciza si valoare daunei totala sunt mentionate in Polita Casco si in Contractul de Inchitiere.
 3. FORȚA MAJORĂ
  • Prin „forță majoră” se înțelege un fenomen natural sau social exterior, extraordinar, de nebiruit, și care nu putea fi prevăzut (ex: calamități naturale precum inundațiile, cutremurele, etc).
  • Forța majoră, așa cum a fost definită de lege, exonerează de răspundere partea contractuala care o invoca în condițiile legii, cu cerința notificării scrise în prealabil, respectiv in termen de 3 (trei) zile de la apariția cazului de forță majoră.
  • Pe perioada existentei forței majore derularea contractului se suspendă, urmând a se continua după încetarea evenimentului care a condus la situația respectivă.
  • După încetarea forței majore, dacă termenul contractului nu poate fi respectat, sau dacă valoarea prestațiilor se modifică datorită acestui eveniment, părțile vor putea încheia un
   act adițional la prezentul contract, prin care vor renegocia termenii contractului.

 

 1. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
 2. Prezentul contract încetează în următoarele împrejurări:
 • La expirarea duratei contractului de închiriere, daca părțile nu hotărăsc prelungirea acestuia;
 • Contractul poate înceta prin acordul părților consemnat într-un proces verbal de încetare agreat si semnat de ambele părți;
 • Prin reziliere de către oricare dintre părți în cazul în care cealaltă parte nu își respectă în mod culpabil obligațiile asumate. Rezilierea operează în condițiile legii.
 • Pieirea bunului, în condițiile legii.
 • În toate cazurile de încetare a contractului, Clienul are obligația să achite toate sumele datorate Autotransfer Logistic Solutions până la data încetării locațiunii.
 1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional scris și semnat de părțile contractante.
 2. Nici una din părțile prezentului contract nu va putea cesiona drepturile și obligațiile ce rezulta din derularea acestuia unei terțe persoane.
 3. În accepțiunea părților contractante orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă este transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.
 4. În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se considera primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor aplicată pe confirmare. Corespondența care se transmite prin telex, telefax sau e-mail, se considera primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.
 5. În cazul în care nu se reușește soluționarea acestora pe cale amiabilă, competența soluționării conflictelor revine instanțelor judecătorești de pe raza județului Argeș.
 6. Prezentul contract reprezintă titlu executoriu de drept în condițiile statuate prin art. 1798 din Codul Civil.

 

 1. MODALITĂȚI DE PLATĂ
 2. Se poate efectua plata online cu cardul personal sau al firmei dumneavoastră, în condiții de siguranță deplină prin PlatiOnline. Nu este perceput niciun comision suplimentar pentru tranzacții. Procesarea datelor de card se face în condiții de siguranță deplină mod exclusiv pe serverele PlatiOnline. Siguranța informațiilor dvs. este garantată de faptul că PlatiOnline nu stochează datele confidențiale ale cardului dvs, ci le trimite criptat pe o conexiune securizată către banca procesatoare. În acest fel informațiile dvs. sunt în sigurantă. Indiferent de valuta pe care o aveți în cont, tranzacțiile se fac în lei, la cursul de schimb al băncii dumneavoastră. Pentru plata cu cardul, tranzactia va aparea pe extrasul de cont cu numele car-rent.

 

 1. POLITICA DE ANULARE SI RAMBURSARE
 2. Durata contractului poate fi anulata numai prin acordul părților cu minim 3 zile inainte, altfel se percepe un cost de 50 Euro.
 3. Rambursarea tranzactiei prin card bancar se face in termen de 3–30 zile de la finalizare contractului de rent sau anulare contractului pe acelasi card utilizat la tranzactionare.
 4. La rambursarea/restituirea tranzactiei, in cazul in care masina a fost pregatita sau transportata in alt oras, se va percepe costul de transport si de pregatire (60 euro pentru transport si 10 euro pentru pregatire)
EnglishRomanian
There is no selected car class in current office. Please choose another Class!